Korzystasz z przestarzałej przeglądarki, która nie obsługuje najnowszych technologii wykorzystywanych przez naszą stronę.

Zmień przeglądarkę na jedną z poniższych, lub zaktualizuj obecną.
 
← Wróć do menu

Regulamin

 

REGULAMIN I WARUNKI KORZYSTANIA

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego „zobaczsmak”, udostępnianego w domenie zobaczsmak.pl (dalej jako: Serwis) oraz jego podstronie Usługodawcy chmieliwiklina.zobaczsmak.pl  w tym w szczególności prawa i obowiązki Administratora, Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektronicznych.
 2. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Tomalka Sp. z o.o., ul. Folwarczna 11, 63‐200 Jarocin, NIP PL6172216953, REGON 384268096, Kapitał zakładowy 5 000,00 złotych, Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział (Gospodarczy) Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000802205 dane kontaktowe: numer telefonu 605 735 873, adres e-mail: pawel@zobaczsmak.pl 
 3. Usługodawcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest restauracja Chillichicken sp. z o.o. ul. Matejki 18 05-200 Wołomin, Polska NIP 1251657910 KRS 0000681444 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO email biuro@chillichicken.pl
 4. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka prywatności oraz Polityka cookies, znajdująca się w Serwisie.
 5. Przystępując do korzystania z Serwisu, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z warunkami Regulaminu oraz że są one dla niego zrozumiałe i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 6. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z zawarciem z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Usług opisanych w niniejszym Regulaminie.
 7. Serwis stanowi własność Administratora.  Administrator jest uprawniony do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych Serwisie, w całości lub w części, chyba że osobne porozumienia (umowy) z użytkownikami określają uprawnienia stron w odmienny sposób. Nazwa Serwisu, logo, zasady działania Serwisu, wszystkie jego elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie i nie jest możliwe wykorzystanie praw Usługodawcy bez uzyskania wyraźnie udzielonej zgody.
 • 2. Definicje

Na potrzeby niniejszego dokumentu, użyte poniżej określenia oznaczają:

 1. Usługodawca –restauracja Chillichicken sp. z o.o. ul. Matejki 18 05-200 Wołomin, Polska NIP 1251657910 KRS 0000681444 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO email biuro@chillichicken.pl
 2. Profil Restauracji – funkcjonalność, polegająca na możliwości utworzenia podstrony Restauracji na subdomenie Serwisu zawierającej informacje o oferowanych produktach (Menu), dane identyfikujące, a także inne zgodnie z dokonanymi ustaleniami z Usługodawcą;
 3. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. 2013 r., poz. 1422), oferowane Użytkownikom w ramach Serwisu, opisane w Warunkach Korzystania z Serwisu (Regulaminie), w szczególności takie jak możliwość przeglądania treści zawierającej informacje o Restauracjach, ich usługach, a także możliwość złożenia zamówienia;
 4. Użytkownik – osoba korzystająca z dostępu do Serwisu, będąca osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Użytkownikiem Serwisu może być zarówno osoba posiadająca zarejestrowaną podstronę Restauracji (Profil Restauracji), będąc tym samym Partnerem, jak i inna osoba korzystają z dostępnych treści;
 5. Wiadomości systemowe – informacje i komunikaty przesyłane lub udostępniane w inny sposób Użytkownikom

 

 • 3. Przedmiot i warunki świadczonych usług
 1. Administrator umożliwia Użytkownikowi, odpowiednio do zawartej Umowy z Usługodawcą:
 2. 1) przeglądanie treści zawartych w Serwisie, w tym w szczególności Menu Restauracji, wizualizacji oferowanych potraw, a także wnętrza lokalu;
 3. 2) składanie zamówień posiłków lub napojów, a także innych usług, udostępnianych przez Partnera w ofertach za pośrednictwem Serwisu;
 4. 3) uzyskiwanie danych kontaktowych bezpośrednio do Partnera, w szczególności poprzez udostępnianie numeru telefonicznego, strony internetowej oraz fanpage’u (odnośnika do portalu facebook).
 5. Stronami umów o dostawę posiłków, napojów lub innych usług są: Użytkownik oraz Usługodawca. Administrator nie jest stroną umowy odnośnie usług oferowanych w Serwisie, lecz jest wyłącznie pośrednikiem umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem. Umowy zawarte w Serwisie uprawniają i zobowiązują jedynie uczestniczących Partnerów i Użytkowników.
 6. Administrator dokłada starań, aby informacje prezentowane w Serwisie, dotyczące poszczególnych Partnerów były jak najbardziej aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za treści nieprawdziwe udostępnione uprzednio przez Partnera, a w szczególności aktualnie niedostępne potrawy w ramach menu zawartym na Profilu Restauracji.
 7. Umieszczenie menu na Profilu Restauracji nie stanowi wiążącej oferty Usługodawcy. Umowa jest zawierana w momencie wiążącego wysłania zamówienia przez Użytkownika.
 8. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Serwisu, poprzez Profil Restauracji. Użytkownik składając zamówienia wybiera pozycje z udostępnionego Menu oraz określa strefę dowozu lub składa oświadczenie, że odbierze zamówienie osobiście. Możliwość składania zamówień za pośrednictwem Serwisu jest uwarunkowane od zawartej umowy pomiędzy Usługodawcą, a Partnerem. Możliwe jest stworzenie Profilu Restauracji w Serwisie zarówno z trybem składania zamówień on-line, jak i bez niego.
 9. Administrator przekazuje automatycznie zamówienie Użytkownika Usługodawcy.
 10. Usługodawca mając dostęp do panelu zamówień otrzymuje informacje o złożonym zamówieniu. Po zatwierdzeniu zamówienia, przesyłana jest wiadomość wraz potwierdzeniem przyjęcia oraz przybliżonym czasem dostawy, na adres poczty elektronicznej Użytkownika (osoby, która złożyła zamówienie).
 11. W razie braku możliwości przekazania Usługodawcy zamówienia z przyczyn niedotyczących lub niezależnych od Administratora, zamówienie uważane jest za niezłożone. W takiej sytuacji Użytkownik powinien złożyć zamówienie ponownie. W przypadku wystąpienia awarii bądź innej usterki w Serwisie, Usługodawca zobowiązuje się dołożyć niezbędnych starań celem przywrócenia pełnej funkcjonalności serwisu. Usługodawcy ani Użytkownikom nie przysługuje roszczenie w stosunku do Administratora w związku z brakiem możliwości złożenia zamówienia, bądź jego niewłaściwym lub błędnym przekazaniem.
 12. Każde zamówienie archiwizowane jest w postaci potwierdzenia mailowego na specjalnie stworzony adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 13. Od chwili otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia, Usługodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość jego realizacji. Administrator ani Usługodawca nie odpowiadają za brak realizacji zamówienia wynikający z dostarczenia niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych w formularzu zamówienia, bądź ich modyfikacji przez Użytkownika lub osobę trzecią w formie telefonicznej albo innej.
 14. Usługodawca powinien potwierdzić każde zamówienie w formie telefonicznej. Niedokonanie wskazanej czynności zwiększa ryzyko możliwości niesfinalizowania zamówienia.
 15. Użytkownik jest zobowiązany zapewnić przyjęcie zamówionego towaru podczas podanego przez Usługodawcę czasu dostawy. Jeśli zamówienie nie może być dostarczone do Użytkownika, bez względu na przyczynę, Usługodawca ponosi wszelkie koszty z tym związane, z prawem regresu na Użytkownika. Administrator nie może być obciążany kosztami dotyczącymi niezrealizowanych, bądź niewłaściwie zrealizowanych umów.
 16. Dostawa realizowana jest bezpośrednio przez Usługodawcę. Czas dostawy określany jest dla każdego zamówienia indywidualnie, nie może jednak przekroczyć 120 minut od chwili potwierdzenia zamówienia. W przypadku zamówień z wyprzedzeniem czasowym, zamówienie jest dostarczane w dniu wybranej dostawy.
 17. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru określonego przez Usługodawcę. Jeśli dostawa nie może być zrealizowana do miejsca wybranego przez Użytkownika, jest on o tym automatycznie informowany. Jeśli istnieją rozbieżności pomiędzy danymi Usługodawcy (miejsca możliwych dostaw), a rzeczywistymi i aktualnymi możliwościami dostawy, to decydujące są informacje uzyskane od Usługodawcy
 18. Dokonanie płatności za złożone zamówienie jest obowiązkiem Użytkownika. Płatność może być dokonana przy odbiorze, bądź w inny uzgodniony sposób z Usługodawcą.
 19. Wycofanie złożonego zamówienia jest możliwe jedynie drogą telefoniczną na numer telefonu Usługodawcy podany po złożeniu zamówienia, bądź w inny odpowiedni sposób zgodnie z wewnętrznymi wymogami Usługodawcy. Użytkownik ma obowiązek poinformować Usługodawcę o rezygnacji z zamówienia (lub ewentualnych zmian w nim) niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, pod rygorem konieczności dokonania zapłaty. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, chyba że Usługodawca wyrazi na takowe odstąpienie zgodę.
 20. W razie złożenia przez Użytkownika zamówienia fikcyjnego lub fałszywego, w szczególności poprzez użycie fałszywych danych lub nieuprawnione wykorzystanie danych innej osoby, Administrator oraz Usługodawca mają prawo do złożenia zawiadomienia do odpowiednich organów ścigania, a także nieprzyjmowanie w przyszłości zamówień od danej osoby. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub fikcyjne zamówienia, jednak udostępnia Usługodawcy dane identyfikacyjne Użytkownika, który dopuścił się naruszenia, jeśli takowe aktualnie posiada.
 21. Administrator zobowiązuje się dokładać wszelkich starań, aby Serwis funkcjonował w sposób bezawaryjny i ciągły. Nie dotyczy to czasów przestoju – przerw w funkcjonowaniu Serwisu, które mogą wystąpić w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów, poprawieniu bezpieczeństwa lub integralności serwera albo przeprowadzeniu technicznych działań oraz służącym poprawnemu albo poprawionemu wykonaniu usług.
 22. Administrator zastrzega sobie prawo do:
 23. 1) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu;
 24. 2) wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników lub Partnerów komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług;
 25. 3) zaprzestania świadczenia usług i skasowania Profilu Restauracji w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne świadczenie usług jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 • 4. Obowiązki Użytkownika oraz Usługodawcy
 1. Korzystając z Serwisu oraz jego Usług Użytkownik oraz Usługodawca mają obowiązek postępować zgodnie z prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
 2. Zakazane jest wykorzystywanie usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Stron. W szczególności Użytkownik nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Użytkownika oraz Usługodawcę oraz Administratora na szkodę majątkową jak i wizerunkową. Partner nie może wykorzystywać Serwisu w sposób, który w jakikolwiek sposób narażałby na szkodę Usługodawcę.
 3. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości, w tym w szczególności również wizualizacji oferowanych potraw na Profilach Restauracji.
 4. Administrator zastrzega, że wszystkie treści dostępne w Serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 5. Usługodawca zobowiązuje się realizować zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w sposób jaki można oczekiwać w związku z zamawianiem jedzenia/napojów w formie on-line. Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność za dane umieszczane na jego Profilu Restauracji, w tym również za prawidłowe oznaczenie godzin pracy lokalu. Jeśli konieczne są zmiany w tym zakresie, Usługodawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich wprowadzenia w Panelu Administracyjnym Profilu Restauracji.
 6. Usługodawca zobowiązuje się, że dostarczane przez niego zamówienia będą jak najbardziej zgodne z przesłaną wizualizacją, jednak przy uwzględnieniu konieczności dostarczenia go do miejsca odbioru. Użytkownik nie ma roszczenia względem Usługodawcy, w szczególności jeśli wygląd potrawy odbiega od wizualizacji przedstawionej w Serwisie, a wszelkie problemy wynikłe z zawartą umową będą realizowane na linii Usługodawca-Użytkownik. Usługodawca zobowiązuje się dochować należytej staranności celem polubownego rozwiązania sporu, w tym w szczególności weryfikować składane reklamacje co do jakości jedzenia/napojów oraz sposobu składanych dostaw. Usługodawca zwalnia Administratora z ewentualnych nieścisłości przy składanych zamówieniach i w przypadku jakichkolwiek problemów przed ich realizacją, zobowiązuje się skonsultować je z Użytkownikiem w formie telefonicznej bądź innej odpowiedniej.
 • 5. Dodatkowe informacje o usługach
 1. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że każdy Użytkownik może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usług elektronicznych, z uwzględnieniem konieczności dokonania rozliczeń aktualnych zamówień względem Usługodawcy.
 2. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na usługi elektroniczne, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych.
 3. Administrator zapewnia jednoznaczną identyfikację stron usługi elektronicznej, zgodnie z posiadanymi możliwościami. Administrator informuje użytkowników w sposób jednoznaczny o Usługodawcach z którymi mogą być zawarte umowy, w związku ze składanymi zamówieniami.
 4. Administrator zastrzega, że korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się z ryzykiem. Użytkownik, aby uniknąć ewentualnych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.
 5. Aktualna informacja o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi elektronicznej, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (pliki cookies) zawarta została w Polityce prywatności Serwisu.
 6. Celem skorzystania z Serwisu, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
 7. 1) posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet;
 8. 2) połączenie z siecią Internet;
 9. 3) posiadanie przeglądarki stron internetowych w aktualnej wersji umożliwiającej wyświetlanie stron www, z włączoną obsługą plików cookies, obsługującej szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript;
 10. 4) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Profilu Restauracji celem zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną struktury, w celu jej modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Profilu Restauracji lub Serwisu.
 • 6. Reklamacja
 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej Administrator.
 3. Usługodawca informuje, iż w stosunku do zamówień Posiłków, zgodnie z art. 38 pkt 4)  Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje.
 4. Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie reklamacji jest Usługodawca. Użytkownik ma prawo do reklamacji Posiłku w przypadku, gdy jest on niezgodny z umową. Reklamację z tego tytułu Użytkownik zgłasza w formie pisemnej lub wiadomością e-mail Usługodawcy, w terminie przydatności do spożycia danego Posiłku.
 5. Reklamacja może zawierać jedno z żądań: obniżenie ceny, usunięcie wady, wymiana posiłku na wolny od wad.
 6. Restauracja może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu uzupełnienia reklamacji poprzez złożenie wyjaśnień, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT lub specyfikacji). Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, jeżeli jest kompletna, bądź uzupełnienia, jeżeli to było wymagane.
 7. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Usługodawca niezwłocznie informuje o tym Użytkownika i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub wydania Użytkownikowi pełnowartościowego Posiłku, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Użytkownikowi należną kwotę. Usługodawca wystawia Użytkownikowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca) w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 8. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Użytkownika I Usługodawcy. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Użytkownikiem a Usługodawcą dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
 9. Prawidłowo przesłana reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni. Termin z ten może ulec przedłużeniu, o czym Użytkownik lub Usługodawca zostanie poinformowany poprzez wiadomość email, jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub napotka inne trudności niezależne od Administratora lub jeżeli niezbędne będzie uzyskanie od Użytkownika lub Usługodawcy dodatkowych informacji. Czas udzielania przez Użytkownika lub Usługodawcy dodatkowych informacji każdorazowo wydłuża czas rozpatrywania reklamacji.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na reklamację oczywiście bezzasadną, w szczególności w zakresie, w którym reklamacja została już uprzednio w stosunku do danej osoby rozpatrzona.
 11. Administrator nie rozpatruje reklamacji, których przedmiotem jest odpowiedzialność Usługodawcy powstała w związku z niewywiązaniem się przez niego zobowiązań, bądź w inny sposób związana wyłącznie bądź w przeważającym stopniu z jego działalnością. W szczególności jeśli reklamacja dotyczy zrealizowanego zamówienia, Administrator przekazuje reklamację Usługodawcy, o czym informuje Użytkownika. Usługodawca rozpatruje reklamację poza Administrator, który w żaden sposób nie pośredniczy w dalszej korespondencji między stronami.
 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.
 2. O wszelkich zmianach Regulaminu informacje będą zamieszczane z siedmiodniowym wyprzedzeniem w Serwisie lub na adres poczty elektronicznej.
 3. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, nie wcześniej jednak, niż od dnia opublikowania w Serwisie zmienionego Regulaminu.
 4. Dla rozpatrywania ewentualnych sporów pomiędzy Stronami, w tym w szczególności pomiędzy Administratorem a Usługodawcą, właściwe jest prawo polskie oraz sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 5. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne w prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.