Korzystasz z przestarzałej przeglądarki, która nie obsługuje najnowszych technologii wykorzystywanych przez naszą stronę.

Zmień przeglądarkę na jedną z poniższych, lub zaktualizuj obecną.
 
← Wróć do menu

Polityka prywatności

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników oraz Usługodawcy w związku z korzystaniem z serwisu internetowego „zobaczsmak”, udostępnianego w domenie zobaczsmak.pl (dalej jako: Serwis) lub innych domenach Administratora tego Serwisu, w tym w szczególności w związku z tworzeniem i udostępnianiem Profili Restauracji na subdomenach Serwisu.

 

 • Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Tomalka Sp. z o.o., ul. Folwarczna 11, 63‐200 Jarocin, NIP PL6172216953, REGON 384268096, Kapitał zakładowy 5 000,00 złotych, Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział (Gospodarczy) Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000802205 dane kontaktowe: numer telefonu 605 735 873, adres e-mail: pawel@zobaczsmak.pl 
 • Usługodawcą profilu restauracji na domenie jest Chillichicken sp. z o.o. ul. Matejki 18 05-200 Wołomin, Polska NIP 1251657910 KRS 0000681444 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO email biuro@chillichicken.pl
 • Na potrzeby niniejszego dokumentu, do zawartych w nich pojęć, stosuje się określenia opisane zgodnie z Regulaminem Serwisu. Wszelkie postanowienia dotyczące Użytkownika, stosuje się również odpowiednio do Usługodawcy.
 • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi regulacjami z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w szczególności:
 • 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
 • 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 1422);
 • 3) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 • Administrator zapewnia, że dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych.
 • Administrator oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Serwis może zwierać hiperłącza do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowaną przez te strony politykę ochrony danych osobowych. Administrator zobowiązuje się dochować niezbędnej staranności, by Użytkownicy posiadali świadomość odnośnie podmiotu odpowiedzialnego za świadczone Usługi, w razie przenoszenia inną stronę, nienależącą do Administratora. W szczególności Użytkownik potwierdza uzyskanie informacji, że hiperłącza „Zobacz naszą stroną internetową” zawarte na podstronach Restauracji odnoszą do Stron będących poza właściwością Administratora.
 • Akceptując niniejszą Politykę prywatności Użytkownik wyraża zgodę na zasady zbierania, przetwarzania i ochrony swoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu, opisane w niniejszym dokumencie.

 

 • 2. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych
 • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
 • 1) nawiązania, ukształtowania treści zmiany, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego między Administratorem a Użytkownikiem, polegającego na świadczeniu Usług;
 • 2) marketingu i promocji Usług w tym w szczególności poprzez rozsyłanie newslettera;
 • 3) umożliwienia Usługodawcy realizacji zawieranych umów.
 • Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników:
 • 1) nazwisko i imię;
 • 2) wykorzystywaną nazwę lub login;
 • 3) adres zamieszkania/firmowy/korespondencyjny;
 • 4) adresy elektroniczne, w tym w szczególności numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres strony internetowej Restauracji bądź innego podmiotu.
 • Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych przez Użytkownika może być również wymagane w innych uzasadnionych okolicznościach, w szczególności w wypadku skierowania do Administratora uzasadnionego wniosku o przekazanie danych uprawnionym podmiotom, o czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany.
 • Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych:
 • 1) utrwala zbierane dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
 • 3) wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
 • 4) przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 • 5) zachowuje poufność danych osobowych, za wyjątkiem danych które muszą być udostępnione w związku z realizowaną Usługą na rzecz Użytkowników.
 • Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałaby na identyfikację Użytkowników, poza informacjami koniecznymi w związku z udostępnianiem subdomeny Restauracji.
 • Administrator może wysyłać do Użytkownika wiadomości jak i automatyczne komunikaty systemowe na adres poczty elektronicznej, w związku z świadczonymi Usługami oraz innymi kwestiami określonymi w Warunkach korzystania z Serwisu oraz niniejszej Polityce Prywatności.

 

 • 3. Inne dane o użytkowniku i dane eksploatacyjne
 • Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu i oferowanych w ramach Serwisu Usług, w szczególności takie jak:

 

 • 1) oznaczenia identyfikujące Użytkownika, w tym w szczególności jego adres email, imię oraz nazwisko lub inną nazwę;
 • 2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik;
 • 3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi;
 • 4) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.
 • Administrator oświadcza, że wykorzystuje narzędzia przeznaczone do analizy ruchu w Serwisie, takie jak Google Analytics oraz inne podobne. Administrator może w szczególności gromadzić dane o aktywności Użytkownika i jego zachowaniu, takie jak:
 • 1) odwiedzenie strony w Serwisie;
 • 2) kliknięcie linku zewnętrznego lub skorzystanie z określonej treści w Serwisie, w tym w szczególności treści zawartych w kategorii menu na Profilach Restauracji;
 • 3) interakcja z Zawartością Serwisu;
 • 4) interakcja z innymi Użytkownikami.
 • Dane, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Administrator, wykorzystuje wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w Serwisie, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Serwisu oraz ulepszaniem jego zawartości oraz Usług świadczonych w jego ramach.
 • W przypadku korzystania przez Użytkownika z Usług przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator może pozyskać, w szczególności dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu.

 

 • 4. Polityka cookies

 

 • Administrator wykorzystuje w Serwisie następujące rodzaje plików cookies:

 

 • 1) tymczasowe, które są usuwane po opuszczeniu witryny lub wyłączeniu przeglądarki internetowej;
 • 2) stałe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas nieokreślony, bądź do momentu w którym Użytkownik samodzielnie je usunie;
 • 3) statystyczne, umożliwiające śledzenie ruchu w Serwisie;
 • 4) funkcjonalne, umożliwiające personalizację witryny w stosunku do Użytkownika;
 • 5) reklamowe, umożliwiające dostarczenie użytkownikowi treści dostosowanych do jego osobistych preferencji;
 • 6) niezbędne oraz bezpieczeństwa, dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa w ramach funkcjonowania serwisu oraz zasad uwierzytelniania.
 • Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
 • 1) optymalizacji i zwiększenia wydajności i jakości świadczonych usług;
 • 2) poprawnej konfiguracji funkcji oferowanych w Serwisie;
 • 3) personalizacji wyświetlanych treści oraz dopasowywania reklam do odwiedzających Serwis;
 • 4) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu;
 • 5) zbierania i wykorzystywania ogólnych, a także widocznych publicznie danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.
 • Rodzaje i cele o których mowa w ust. 1 i 2 mogą ulec ograniczeniu stosownie do aktualnych potrzeb Administratora.
 • Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu pliki cookies są analizowane, w celu określenia, które podstrony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane przez odwiedzających oraz czy struktura strony nie zawiera błędów.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być także wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz inne podmioty, które wpływają na jakość oferowanych usług.
 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika.
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego nie powoduje niemożności uczestnictwa w Serwisie, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików cookies.

 

 • 5. Dane osobowe przetwarzane po zakończeniu korzystania z Serwisu
 • Po zakończeniu korzystania z Usługi przez Użytkownika Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem tych danych, które są:
 • 1) niezbędne do rozliczenia Usługi, w tym w szczególności związanych z udostępnianymi Profilami Restauracji;
 • 2) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowania i preferencji Użytkowników przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora;
 • 3) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu lub oferowanych w ramach Serwisu Usług;
 • 4) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 • Akceptując niniejszą Politykę prywatności Użytkownik wyraża zgodę na:
 • 1) przetwarzanie jego danych osobowych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowania i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora;
 • 2) wysyłanie na jego adres poczty elektronicznej komunikatów systemowych, nie będących informacją handlową, także po zlikwidowaniu Profilu Restauracji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

 • 6. Prawa Użytkownika
 • Administrator zapewnia, że przyjęte przez niego zasady przetwarzania danych osobowych zapewniają wszystkim Użytkownikom realizację ich uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie.
 • Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył warunki korzystania z Serwisu lub jakiejkolwiek Usługi lub obowiązujących przepisów prawa, a dane osobowe Użytkownika są Administratorowi niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 • Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Administratora uniemożliwiające korzystanie z Serwisu stanowi podstawę do usunięcia Profilu Restauracji o czym zostanie on odpowiednio wcześniej poinformowany.
 • W celu realizacji praw opisanych w ustępach poprzedzających Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem pod adresem wskazanym w § 1 ust. 2.

 

 • 7. Zmiana Polityki Prywatności
 • Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności Serwisu.
 • O wszelkich zmianach Polityki Prywatności informacje będą zamieszczane z siedmiodniowym wyprzedzeniem w Serwisie lub na adres poczty elektronicznej.